Unser Verein

Po razpadu Slovenskega kulturnega društva Triglav leta 1990 je v Münchnu nastala praznina na podrocju slovenske kulture in družabnih dejavnosti. Želja po slovenskem kulturnem društvu, ki naj bi povezovalo tukaj živece Slovence, skrbelo za varovanje slovenske kulturne dedišcine, gojilo spoštovanje in ljubezen do domovine, kot tudi naših nemških gostiteljev, se nam je uresnicila s prvim sestankom, ki smo ga imeli 21. julija 1992 v slovenski gostilni Zum Hackerkrug (pri Vovku).

Na prvem sestanku so bili: Alojz Grojzdek, Franc Novak, Drago Kocar, Marjana in Miha Klavora, Marija in Milan Lapuh, Jožica in Alojz Landekar, Štefka in Bojan Accetto, Marica in Martin Antolin, Tone Beguš, Jože Belac, Milka Magajna, Lucija in Franc Turšic, Marta in Oto Hohnjec, Ivanka in Janez Zupan, Anica in Alojz Žižek, Mirko Stare, Marija in Janez Vovko. Od mladincev so bili prisotni: Zlatko Žižek, Aleš Grojzdek, Damjan in Melita Bolèina, Janja Vovko, Veronika Tomšic in Suzana Hohnjec.
Izmed mnogih predlogov za ime društva smo se odlocili za

SLOVENSKO KULTURNO DRUŠTVO LIPA MÜNCHEN e.V.

Na drugem sestanku smo se sezanili z društvenim statutom in ga tudi sprejeli. Prva javna prireditev je bila Martinovanje, 21.11.1992, ki je bila zelo dobro obiskana, kar je bil znak, da so tukaj živeci Slovenci žejni srecanj, na katerih se lahko zavrtijo in razveseljijo ob domaèih zvokih. Tako smo zaceli. Vsako leto prirejamo okrog pet prireditev (Pustovanje, Kulturni veèer, predstavitev Slovenije, Poletni piknik, Martinovanje in Božicnico), na katere prihaja do 200 Slovencev in vedno veè nešmkih gostov, ki se poèutijo na naših prireditvah zelo dobro. Danes šteje društvo 150 clanov. Aktivni clani so zelo zavzeti, brez teh seveda ne bi imeli takega uspeha, kot smo ga imeli v preteklosti.

Po petletnem delovanju društva smo se na novo organizirali. Izvolili smo novo predsedstvo, prav tako upravni in nadzorni odbor. Vse te spremembe smo naredili iz želje, da vkljucimo nov kader, predvsem na podrocju kulture (vkljucno s folkoro).

Moramo poudariti, da je naše društvo v Münchnu, kakor tudi v bližnji okolici. Sodelujemo s slovenskimi društvi v južni Nemciji in kulturnimi organizacijami v Sloveniji.

Preživljamo se s clanarino in sponzorji, ki nas financno podpirajo, saj brez njih ne bi mogli izvesti nobene veèje prireditve. Za vse sponzorje priskrbimo na naših prireditvah primerno reklamo.

Nachdem sich der Slowenische Kulturverein Triglav im Jahre 1990 aufgelöst hatte, entstand eine Leere auf dem Gebiet der slowenischen Kultur und gemeinsamer Veranstaltungen. Dem Wunsch nach einem neuen Slowenischen Kulturverein, welcher die in München lebenden Slowenen zusammenbringen sollte, wurde am 21. Juli 1991 in der Gaststätte Zum Hackerkrug der Fam. Vovko besprochen.

Anwesende bei der 1. Versammlung des Vereins: Alojz Grojzdek, Franc Novak, Drago Koèar, Marjana in Miha Klavora, Marija in Milan Lapuh, Jožica in Alojz Landekar, Štefka in Bojan Accetto, Marica in Martin Antolin, Tone Beguš, Jože Belac, Milka Magajna, Lucija in Franc Turšiè, Marta in Oto Hohnjec, Ivanka in Janez Zupan, Anica in Alojz Žižek, Mirko Stare, Marija in Janez Vovko. Von der jungen Generation waren folgende Personen anwesend: Zlatko Žižek, Aleš Grojzdek, Damjan in Melita Bolèina, Janja Vovko, Veronika Tomšiè in Suzana Hohnjec.
So wurde an diesem Tag der

SLOWENISCHE KULTURVEREIN LIPA MÜNCHEN e. V. gegründet.

In der nächsten Vereinssitzung wurde dann die Satzung diskutiert und beschlossen. Die erste offizielle Veranstaltung war das Martinsfest am 21.11.1992. Das Fest war gut besucht, was ein Zeichen dafür war, dass die in München lebenden Slowenen schon lange auf eine Gelegenheit gewartet hatten, sich zusammenzufinden und zu heimatlichen Klängen zu tanzen. Das war der Start unserer Vereinsarbeit. Jedes Jahr organisieren wir etwa fünf Veranstaltungen (Faschingsfeier, Kulturabend, Slowenischer Abend, Martinsfest, Weihnachtsfeier, usw.), die von ca. 200 slowenischen und auch immer mehr deutschen Gästen, die sich bei uns wohl fühlen, besucht werden. Derzeit zählt unser Verein 150 Mitglieder. Die aktiven Mitglieder nehmen ihre Aufgaben sehr ernst – ohne sie wäre unser Verein längst nicht so erfolgreich.
Nach fünfjähriger Vereinstätigkeit haben wir uns neu orientiert. Es wurden neue Mitglieder in den Vorstand, Verwaltungs- und Aufsichtsrat gewählt. Diese Veränderung wurde auch dazu genutzt, um unsere Aktivitäten auf dem Gebiet der Kultur (Gründung einer Folkloregruppe) zu erweitern.

Zu erwähnen ist noch, dass wir der einzige slowenische Kulturverein in München und Umgebung sind. Wir arbeiten mit slowenischen Vereinen in Süddeutschland und auch mit den Organisationen aus Slowenien zusammen.

Unser Verein finanziert sich durch Mitgliedsbeiträge und Sponsorengelder, ohne die keine Veranstaltung möglich wäre.